Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie

(ďalej ako „Súhlas“)

Uvedený Súhlas slúži na účely zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade zaslania životopisu alebo motivačného listu. Ak nie je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený priamo v zaslaných vyššie uvedených dokumentoch, musí byť podpísaný Súhlas ich súčasťou.

Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Prevádzkovateľ: ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO  35792141 (ďalej len „zamestnávateľ“).

Dotknutá osoba: Každá fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie u zamestnávateľa a žiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“).

Ako budeme osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie spracúvať?

1. Po udelení súhlasu bude zamestnávateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu zaslaných životopisov, motivačných listov a žiadostí o prijatie do zamestnania v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely ich zaradenia do výberových konaní.
Ak dotknutá osoba absolvuje osobný pohovor, budú zamestnávateľom spracúvané v evidencii uchádzačov o zamestnanie osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu vrátane údajov získaných na osobnom pohovore, predovšetkým výsledky z profilovania osoby vykonaného v rámci výberového konania spočívajúce v hodnoteniach dotknutej osoby.
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude zamestnávateľ oprávnený zaradiť dotknutú osobu do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

2. V prípade zaslania osobných údajov elektronickou poštou bude dotknutá osoba požiadaná o udelenie súhlasu elektronicky. Ak je súhlas udeľovaný osobne alebo listinnou poštou, je udelenie súhlasu vykonané podpísaním listinnej formy súhlasu s uvedením dátumu, celého mena, priezviska a vlastnoručného podpisu.

3. Osobné údaje sú v evidencii uchádzačov uchovávané do troch mesiacov od udelenia súhlasu, pokiaľ dotknutá osoba udelený súhlas neodvolá alebo neudelí nový súhlas.

4. V prípade obsadzovania pracovných pozícií sú osobné údaje v rámci výberových konaní zamestnávateľom poskytované tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo v rámci zmluvných záväzkov (napr. kontrolné a dohľadové orgány).

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
- získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné;
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré súvisí s konkrétnou situáciou;
- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto zamestnávateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti zamestnávateľa;
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava;
- podať žiadosť alebo sťažnosť zamestnávateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
- písomne na adrese: ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO  35792141
- elektronicky na adrese: info@alison-group.sk
- telefonicky +421 2 59 499 499

Dotknutá osoba uvedením svojho mena, priezviska a vlastnoručného podpisu udeľuje zamestnávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.