Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzača o zamestnanie

(na účely výberového konania)

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: spoločnosť ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO  35792141 (ďalej len „zamestnávateľ“).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to uchádzači o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“).

1. Počas predzmluvných vzťahov bude zamestnávateľ (aj bez súhlasu dotknutej osoby) v rámci personálnej agendy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa uchádza o pracovné miesto na základe vypísaného výberového konania, na účely zaradenia do výberového konania, osobné údaje v rozsahu zaslaných profesijných životopisov, motivačných listov, osobných dotazníkov a žiadostí o prijatie do zamestnania, a to predovšetkým:
- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, - informácie o pracovných skúsenostiach, vzdelaní, absolvovaných školeniach, znalostiach, schopnostiach a záľubách, o vodičskom oprávnení,
- informácie o predchádzajúcich a súčasných zamestnávateľoch, pracovných zaradeniach, resp. informácie o tom, či je dotknutá osoba nezamestnaná,
- informácie o pracovnej pozícii, o ktorú sa dotknutá osoba v rámci vypísaného výberového konania uchádza,
- a ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou dokumentov predložených v rámci výberového konania.

Ak dotknutá osoba absolvuje osobný pohovor, budú zamestnávateľom spracúvané v rámci výberového konania osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu vrátane údajov získaných na osobnom pohovore, ktorými sú predovšetkým výsledky z profilovania osoby vykonaného v rámci výberového konania spočívajúce v hodnoteniach dotknutej osoby.

Poskytovanie osobných údajov spracúvaných na základe osobitných právnych predpisov je predzmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné ju zaradiť do výberového konania.

2. Osobné údaje dotknutých osôb na vyššie uvedené účely sú spracúvané počas trvania výberového konania. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, budú osobné údaje spracúvané v rámci výberových konaní uchovávané počas troch mesiacov.

3. V prípade obsadzovania pracovných pozícií sú osobné údaje v rámci výberových konaní zamestnávateľom poskytované tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo v rámci zmluvných záväzkov (napr. kontrolné a dohľadové orgány).

4. Osobné údaje môžu byť v rámci výberových konaní zamestnávateľom získavané predovšetkým z nasledujúcich zdrojov:
- priamo od dotknutej osoby, prípadne od tretích osôb na základe súhlasu dotknutej osoby,
- personálne agentúry, agentúry dočasného zamestnávania alebo prostredníctvom webových portálov sprostredkúvajúcich zamestnanie.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
- získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné,
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré súvisí s konkrétnou situáciou,
- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto zamestnávateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti zamestnávateľa,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava,
- podať žiadosť alebo sťažnosť zamestnávateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov.

Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
✓ písomne na adrese: 
ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
✓ elektronicky na adrese: info@alison-group.sk