Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: spoločnosť ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO  35792141 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to najmä návštevníci, objednávatelia tovarov alebo služieb a ostatné osoby pohybujúce sa v priestoroch spoločnosti (ďalej len „dotknutá osoba“).

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľovi poskytuje iná osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Nariadenia alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky prevádzkovateľa do 3 pracovných dní vedieť preukázať.

Vylúčenie zodpovednosti: Táto informácia sa týka výlučne spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Za spracúvanie osobných údajov vykonávané tretími stranami spracúvajúcimi osobné údaje výlučne na vlastné účely prevádzkovateľ nezodpovedá.

Na aké účely prevádzkovateľ spracúva osobné údaje?

Prevádzkovateľ, v rámci prevádzkovania spoločnosti ako podnikateľského subjektu a webového sídla, spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:
- zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,
- riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,
- vybavovania bežnej korešpondencie,
- zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,
- evidencie a oznamovania pobytu obyvateľov SR,
- evidencie a oznamovania pobytu cudzincov,
- nevyhnutného uchovávania, resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,
- riešenia škôd a poistných udalostí,
- vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,
- obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie prevádzkovateľa,
- vypracovávania interných analýz a štatistík,
- plnenia ostatných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy:

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:
- zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (spracovanie objednávok, rezervácií, rokovania o zmluvnom vzťahu, vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované tovary a služby a pod.),
- plnenia zmluvných vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou, resp. bola zmluva uzatvorená inou treťou osobou v prospech dotknutej osoby (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie tovaru alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich služieb),
- riešenia reklamácií, podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s dodaným tovarom alebo službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie zmluvy, a to najmä:
- fyzická osoba nepodnikateľ: meno, priezvisko, kontaktné údaje, údaje o platbe, údaje o predmete zmluvy a ďalšie osobné údaje spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom (doplnené napr. o ďalšie identifikačné údaje),
- fyzická osoba podnikateľ: identifikačné údaje fyzických osôb podnikateľov, meno, priezvisko, kontaktné údaje, údaje o platbe, údaje o predmete zmluvy a osobné údaje spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom, a to najmä údaje kontaktnej osoby, ktorej bude zásielka doručovaná: meno, priezvisko, kontaktné údaje,
- právnické osoby: identifikačné údaje právnickej osoby (vrátane údajov o štatutároch, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania), údaje o platbe, údaje o predmete zmluvy a osobné údaje spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom, a to najmä údaje kontaktnej osoby, ktorej bude zásielka doručovaná: meno, priezvisko, kontaktné údaje.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak požadované osobné údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov po skončení zmluvného vzťahu, a to najmenej 5 rokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, poskytovatelia platobných služieb, poštové podniky, advokáti a ďalšie tretie strany, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov, a poverení sprostredkovatelia.

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

V rámci zákonnej povinnosti sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:
- zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je prevádzkovateľ povinný viesť v súlade s ustanoveniami Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutnom na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie žiada). Osobné údaje sú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

- V prípade využitia ubytovacích služieb:
• (obyvateľ SR) na účely evidencie a oznamovania pobytu obyvateľov SR, čo je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 500/2004 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie,
• (cudzinec) na účely evidencie a oznamovania pobytu cudzincov, čo je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje spracúvané v rámci vyššie uvedených účelov sú uchovávané v lehotách nevyhnutných na dosiahnutie účelu ich spracúvania, ktoré určujú osobitné právne predpisy, alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, minimálne však po dobu 5 rokov.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

Na základe udeleného súhlasu sú osobné údaje spracúvané predovšetkým na účely:
- necielenej obchodno-marketingovej komunikácie prevádzkovateľa (tzv. newsletter)
- a na ďalšie účely vymedzené konkrétnym súhlasom.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t. j. osoba nie je povinná prevádzkovateľovi údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu počas platnosti príslušného súhlasu, prípadne do jeho odvolania. Po skončení platnosti súhlasu nebude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na účel vymedzený predmetným súhlasom dotknutej osoby.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: súhlasom definované tretie strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, a poverení sprostredkovatelia.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany

Prevádzkovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:
- Vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na ich vybavenie a na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa (spravidla 2 roky).

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: poštovému podniku, kuriérom, ďalším tretím stranám v súvislosti s účelom korešpondencie a povereným sprostredkovateľom.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.
- Nevyhnutného uchovávania, resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom prevádzkovateľ stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo jej lehoty uchovávania sú nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým príjemcom v súvislosti s využitím uchovávaného dokumentu alebo záznamu (napr. kontrolné a dohľadové orgány, súdy a orgány činné v trestnom konaní a pod.) a povereným sprostredkovateľom.
- Riešenia škôd a poistných udalostí. Osobné údaje sú uchovávané po dobu doriešenia poistnej udalosti. Dokumenty súvisiace s účtovnou agendou prevádzkovateľa sú následne uchovávané 10 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti, poisťovňa a poverení sprostredkovatelia.
- Obchodno-marketingovej komunikácie, ak vie prevádzkovateľ preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané, pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku.
- Propagácie prevádzkovateľa formou zverejnenia fotografií, video záznamov a propagačných materiálov, pričom nie je zámerom prevádzkovateľa vyhotovovať a zverejňovať podobizne konkrétnych dotknutých osôb, ale propagovať svoje podnikateľské činnosti dokumentovaním priebehu podujatí. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať voči zverejneniu predmetnej podobizne alebo nahrávky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude v rámci tohto účelu spracúvania neoprávnene zasahovať do práv dotknutých osôb.
- Vypracovávania interných analýz a štatistík prevádzkovateľa, ktoré spravidla tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo:

- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
- získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné,
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,
- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava,
- podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:

✓ písomne na adrese: ALISON Slovakia s. r. o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

✓ elektronicky na adrese: info@alison-group.sk

Podrobné informácie k právam dotknutých osôb sú zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov v časti Práva dotknutej osoby.

Informácie o spracúvaní Cookies sú zverejnené v časti Informácia o spracúvaní cookies