Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Symetrické šifrovanie je metóda, pri ktorej sú šifrovacie kľúče pre šifrovanie a dešifrovanie rovnaké. Pri symetrickom šifrovaní sa vyžaduje, aby sa príjemca aj odosielateľ vopred dohodli na kľúči, ktorý budú používať, alebo na šifrovacích parametroch a spôsobe, ktorých použitím príjemca aj odosielateľ vytvoria rovnaký kľúč.

Ak sa ten istý kľúč používa dlhšiu dobu, vzniká pri symetrickom šifrovaní riziko, že niekto s použitím výkonnej výpočtovej techniky a známych metód šifrovania dokáže po nejakom čase vytvoriť takýto kľúč a dešifrovať šifrovaním chránené informácie. Podstatnou výhodou symetrických šifier je ich nízka výpočtová náročnosť na strane šifrátora a dešifrátora, a teda možnosť dosiahnuť vyššiu rýchlosť pri šifrovaní a dešifrovaní, resp. znížiť časové zdržanie dát procesom šifrovania a dešifrovania na šifrovacích zariadeniach a tým dosiahnuť vysokú priepustnosť celej komunikačnej trasy zabezpečenej šifrovacími prostriedkami.