Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zjednodušene povedané, šifrovanie je proces kódovania informácií tak, aby ich neoprávnené osoby nevedeli prečítať alebo pozmeniť. Pri šifrovaní dát dochádza k zmene údajov z ich pôvodného formátu do nového formátu. Dáta s takto zmeneným formátom si môžu prečítať iba osoby, ktoré majú prístup k dešifrovaciemu kľúču alebo majú nástroje a údaje, na základe ktorých dokážu dešifrovací kľúč vytvoriť. Šifrovanie je v súčasnosti jednou z najobľúbenejších a najúčinnejších metód zabezpečenia dát používaných organizáciami.

Účelom šifrovania údajov je ochrana dôverných dát a informácií v elektronickej podobe, ktoré sú uložené v informačno-komunikačných systémoch a prenášané prostredníctvom internetu alebo iných počítačových sietí. Zastaraný štandard DES (Data Encryption Standard) bol nahradený modernými šifrovacím algoritmami, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v bezpečnosti IT systémov a komunikácie.