Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Asymetrické šifrovanie je založené na princípe používania dvojice kľúčov, verejného a súkromného. Verejný kľúč slúži na zašifrovanie správy a môže byť zdieľaný s každým. Súkromný kľúč slúži na dešifrovanie správy, a teda musí byť chránený. Asymetrické šifrovanie má vysokú výpočtovú náročnosť na strane šifrátora a dešifrátora, čo spôsobuje relatívne vysoké časové zdržanie dát procesom šifrovania a dešifrovania na šifrovacích zariadeniach, a teda tento spôsob šifrovania nie je vhodný na zabezpečenie komunikačných trás alebo informačno-komunikačných služieb, ktoré vyžadujú rýchly prenos dát s nízkym oneskorením pre komunikáciu v reálnom čase. Nevýhodou asymetrického šifrovania je tiež spôsob vytvorenia šifrovacieho kľúča, ktorý neumožňuje vytvorenie kľúčov obdobne ako pri symetrickom spôsobe šifrovania na strane odosielateľa a príjemcu bez nutnosti prenosu, resp. doručenia samotného kľúča druhej strane.