Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Kybernetická bezpečnosť 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Legislatívne požiadavky a kybernetické ohrozenia vytvárajú množstvo vysokokvalifikovaných nárokov na komerčné inštitúcie aj orgány verejnej správy. Reagujeme na zvýšený dopyt a ponúkame expertné služby a produkty kybernetickej bezpečnosti.

Na ktoré sektory sa vzťahujú povinnosti zo zákona o kybernetickej bezpečnosti?

Kompletný zoznam sektorov na stiahnutie (PDF)

Ponúkame expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti.

Komu je ponuka určená?

Organizáciám, na ktoré sa vzťahujú povinnosti podľa

  • zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky č. 362/2018 Z. z.
  • zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a vyhlášky č. 179/2020 Z. z.
Organizáciám, ktoré sa zúčastňujú na zabezpečení plnenia a notifikačných povinností vyplývajúcich z uvedených zákonov.

Aké základné povinnosti od vás požaduje súčasná legislatíva?

Preventívne povinnosti

  • Všeobecné povinnosti – udržiavať informácie o sebe aktuálne a podobne
  • Implementovať bezpečnostné opatrenia spôsobom podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky č. 362/2018 Z. z., ak ste prevádzkovateľ základného systému, alebo zákona č. 177/2020 Z. z, ak ste správca informačného systému verejnej správy (ISVS)
  • Uzatvoriť so svojimi dodávateľmi info-komunikačných služieb zmluvu o zabezpečení plnenia a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z.

Reaktívne povinnosti

  • Riešiť a bezodkladne hlásiť kybernetický bezpečnostný incident
  • Spolupracovať s úradom a ústredným orgánom pri riešení hláseného kybernetického bezpečnostného incidentu a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť, ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité pre riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu
  • V čase kybernetického bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní
  • Oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru skutočnosti, že bol spáchaný trestný čin, ktorého sa kybernetický bezpečnostný incident týka, ak sa o ňom hodnoverným spôsobom dozvie
Chcem vedieť viac