Tradičné komunikácie verzus IP telefónia

Pred desiatimi rokmi to bola otázka najvyššej priority. Organizácie stáli pred strategickým rozhodnutím, akým spôsobom ďalej budovať podnikovú komunikačnú infraštruktúru. Zaujíma vás, ktorý typ komunikácie prevláda v slovenských firmách dnes?

Ak sa pozrieme na súčasný trh podnikovej telefónie, je celkom zrejmé, že organizácie už stratili obavy  prameniace z nových, a teda neznámych, neodskúšaných a praxou neoverených technológií. Medzi ne celkom isto ešte pred pár rokmi patrila aj IP telefónia. Medzičasom však prenosové systémy zaznamenali veľký pokrok, zmodernizovalo sa množstvo dátových infraštruktúr, vďaka čomu vzrástla aj spoľahlivosť IP telefónie. Tá sa tak prehupla do pozície, že sa na ňu pozeráme už ako na zabehnutú technológiu. Pokiaľ je správne implementovaná, niet sa čoho obávať.
Napriek tomu ani tradičné komunikácie nestrácajú na svojej opodstatnenosti. Stále sú oblasti, kde je zavedenie IP telefónie príliš drahé. Napríklad vo výrobnej hale by bolo neekonomické budovať aktívnu LAN sieť len kvôli jednému či dvom telefónom, alebo na úrade zbytočne vymeniť desiatky tradičných telefónov za IP terminály bez toho, aby to pre organizáciu malo jednoznačný prínos. Súčasné komunikačné systémy, ako je Aastra MXOne TS, navyše poskytujú spätnú kompatibilitu prevádzky tradičných terminálov pri využití prínosov modernej IP telefónie.

Telekomunikační operátori

Organizácie dnes budujú hlasovú komunikáciu na rôznych architektúrach (vlastné zariadenia, služba, prenájom technológie), ako aj na rôznych platformách (IP telefónia, mobilné služby, tradičné digitálne, resp. analógové systémy). Konkrétny výber väčšinou závisí od toho, či majú v rozpočte voľné zdroje na väčšiu jednorazovú investíciu, alebo či je pre ne prijateľnejší konzervatívny postup, v rámci ktorého inovujú komunikačný systém postupne, čiže menej nárazovým spôsobom.
V poslednom čase sa vcelku veľkej popularite tešia aj ponuky telekomunikačných operátorov, ktorí poskytujú  hlasovú službu podnikových pevných liniek v akciových balíčkoch. Ide o obdobný systém, ktorý uplatňujú aj pri mobilných službách pre verejnosť (ponuka dotovaných telefónov s viazanosťou). Aj keď na prvý pohľad ide o ekonomicky výhodnú ponuku, treba brať zreteľ na to, že zákazník je v takomto prípade výrazne limitovaný rozsahom ponúkaných funkcií, ktoré sú spravidla iba na základnej úrovni.
Finančná flexibilita, ktorá je súčasťou takéhoto balíku služieb, nevyváži absenciu dôležitých funkcií podnikovej komunikácie. Organizácie sú potom nútené zaobstarávať si špecifické služby osobitne a pri oveľa vyšších nákladoch, než aké by museli vynaložiť, ak by ich využívali v rámci vlastného systému Unified Communications. Stačí, ak vezmeme do úvahy len takú drobnosť, že vlastný systém poskytuje klientov, ktorí sú schopní fungovať na počítačoch, tabletoch aj mobilných telefónoch a prepojiť ho s informačným systémom. Okrem toho umožňuje multimediálne personalizované služby, takže organizácia nie je ničím limitovaná.

Otvorené platformy

Vráťme sa však k pôvodnej téme a položme si otázku, aké sú výhody a nevýhody oboch typov komunikácie, tej tradičnej aj tej IP. V zásade platí, že ak sú správne implementované do existujúceho prostredia a dobre nakonfigurované pre požadované služby, ani jedna z oboch technológií  nemá výraznejšie nevýhody. Rozdiely badať skôr medzi výrobcami jednotlivých systémov, čo je dané ich skúsenosťami a históriou. Ak by sme „papierovo“ nasadili viacero riešení, výsledok by s veľkou pravdepodobnosťou nebol rovnaký.
Obe platformy boli vyvinuté v určitej dobe a za určitých technologických možností. Netreba zabúdať, že video konferencie bolo možné realizovať aj pred desiatimi rokmi na tradičnej technológii ISDN. IP video bolo len v plienkach. Postupne sa garde otočilo a dnes už nikomu nenapadne prevádzkovať video konferencie inak ako cez IP. ISDN je v podstate mŕtvou technológiou. Z tohto hľadiska je preto zmysluplnejšie hovoriť o prínosoch nových IP platforiem a zjednodušení ich vzájomnej spolupráce s tradičnými komunikačnými systémami, najmä však medzi jednotlivými výrobcami.
Nahradiť tradičný komunikačný systém za IP telefóniu, resp. za Unified Communications, dnes nepredstavuje žiaden technický problém. Rýchlejšie rozširovanie IP telefónie v korporátnej sfére závisí výlučne na solventnosti organizácií a ich ochote investovať. Podniky majú v súčasnosti toľko možností ako nikdy doteraz. Ale pre čo sa rozhodnúť a čo nasadiť? Subjektívne práve toto môže byť väčší problém ako nedostatok finančných prostriedkov.
Všetko ešte komplikuje závratná rýchlosť vývoja. Pribúdajú nové a nové riešenia. Predošlé komunikačné systémy slúžili desať a viac rokov, v súčasnosti badať silnú snahu, aby vydržali na požadovanej technologickej úrovni aspoň polovicu času. Riešením by mohli byť otvorené platformy, ktoré by mali organizáciám uľahčiť rozhodovanie, keďže v sebe spájajú hodnoty dlhodobého využívania a širokej dostupnosti.

Hybridné systémy

Kedy je tá správna chvíľa prejsť na IP telefóniu? Skúste sa zamyslieť nad tým, koľkokrát ste za posledný rok použili tradičnú kalkulačku a koľkokrát ste siahli po tej softvérovej, ktorú máte v počítači. Aj keď si to neuvedomujeme, riadime sa tým, na čo sme zvyknutí a čo je pre nás v danom momente efektívnejšie. Rozšírením počítačov sa tradičné kalkulačky neprestali a ani tak skoro neprestanú predávať. Podobne je to aj s podnikovými komunikáciami.
IP  telefónia nie je riešenie na všetko. Aj keď má obrovské výhody v ekonomike prevádzky a  širokých možnostiach uplatnenia, sú situácie, keď je jej nasadenie vyslovene nevhodné a neopodstatnené. Nebudete si predsa kupovať počítač kvôli softvérovej kalkulačke. Zjednodušene povedané ide o prípady, ktoré IP telefóniu predražujú. Môže to byť napríklad snaha „ísť za každú cenu s dobou“ a pod ťarchou tejto dogmy odpísať stále vyhovujúci systém.
Náhrada tradičných komunikácií za IP telefóniu si okrem iného vyžaduje výmenu všetkých koncových zariadení (telefónov) za IP terminály, čo predstavuje značnú investíciu. Treba tiež rátať s pomerne dlhou dobou nábehu služieb „po novom“, čo môže viesť za určitých okolností k dočasnému poklesu produktivity pracovníkov. Optimálnym riešením sa ukazujú hybridné systémy podporujúce klasické aj IP technológie, ktoré je tak možné používať súčasne. Výhodné to je z viacerých dôvodov, predovšetkým však minimalizujú nárazové zmeny.

Starý aj nový

IP telekomunikačné siete možno budovať na zelenej lúke, čo je ten  jednoduchší spôsob. Veľa organizácií však už má vybudovanú dátovú infraštruktúru a zakomponovať do nej IP telefóniu je o niečo zložitejšie. Hybridný systém postavený na produktoch Aastra MXOne TS možno vďaka jeho vysokej škáľovateľnosti flexibilne prispôsobovať špecifickým podmienkam organizácie. Tá môže aj naďalej využívať tradičné služby a pôvodné analógové telefóny a zároveň mať k dispozícii hlasovú a video IP komunikáciu.
Spätná kompatibilita, možnosť prepojenia s inými kolaboračnými platformami, pripravenosť pre využívanie budúcich služieb, virtuálna inštalácia a previazanosť s cloudovým systémom predstavuje ekonomicky výhodnú investíciu do perspektívneho komunikačného systému. Nízke prevádzkové náklady, vysoká dostupnosť, jednoduchá údržba a rýchla obnova systému bez výpadkov komunikácie sú vlastnosti, ktoré Aastra MXOne TS zdedil po svojom predchodcovi Ericsson MD110. K tomu pridáva  plnohodnotnú video komunikáciu, integrované služby kontaktného centra, nahrávanie hovorov a široký sortiment terminálov vrátane  podpory PC a mobilných platforiem.

Používateľ

Na konci akéhokoľvek rozhodovania a špekulovania je spokojnosť účastníka na „konci drôtu“, a teda zamestnanca, ktorý až v prevádzke otestuje správne nasadené služby telekomunikačného systému a jeho ekonomickú návratnosť. Jeho pohľad na túto vec je intuitívnosť, jednoduchosť používania, a tá správna sada služieb najvhodnejšia pre prácu. A v jednej organizácii sú určite rôznorodí zamestnanci, od ktorých je vyžadované plniť špecifické úlohy, preto aj dnes najlepšie telekomunikačné systémy berú na zreteľ požiadavky prispôsobiteľnosti a podporujú širokú škálu terminálov a účastníckych rozhraní pre výber toho najvhodnejšieho.

Ďaľšie informácie sa dozviete na našej web stránke.

Druhá časť seriálu bude zameraná na up-grade existujúceho komunikačného systému.

alison-ip

IP telefonia