Je lepší upgrade alebo výmena komunikačného systému?

Organizácie často riešia dilemu, či je pre ne výhodnejšie vybudovať komunikačný systém spĺňajúci moderné požiadavky na zelenej lúke, alebo či sa im viac oplatí urobiť upgrade existujúceho systému.

Asi nikoho neprekvapí, že je to v prvom rade otázka dostupných investičných zdrojov. Určite je ekonomicky výhodnejšie a zároveň aj technicky menej náročné, ak organizácia vybuduje komunikačný systém ako celok. To sa najlepšie robí na čistom stole. V takom prípade totiž môže bez problémov integrovať dátovú aj hlasovú infraštruktúru do jedného, funkčného celku. To však spravidla nie je možné, pretože väčšina organizácií už nejaký ten komunikačný systém využíva. Má ho teraz vyhodiť?

V takýchto prípadoch je rozumnejšie uvažovať o jeho upgrade. Samozrejme, že to vo veľkej miere závisí od toho, či systém vôbec možno modifikovať a migrovať na novú komunikačnú platformu, ktorá bude spĺňať požiadavky súčasnej doby. Mnohé, najmä staršie komunikačné systémy neboli vyvíjané s perspektívou ďalšej modernizácie. Rozhodnutie, či ísť do nového systému alebo radšej do upgradu, tak v rovnakej miere závisí od ekonomických možností organizácie, ako aj od technologických vlastností prevádzkovaného systému.

Budúca kompatibilita

Prejdime teda rovno k veci a položme si otázku, pri akých nákladoch a technologických požiadavkách možno tradičné systémy hlasovej komunikácie modernizovať s cieľom migrácie na IP telefóniu, resp. multimediálnu komunikáciu. Aj keď sa to nedá paušalizovať, hlavnú časť nákladov predstavujú investície do komplexnej obnovy koncových zariadení a modifikácie niektorých častí infraštruktúry. Treba počítať s tým, že vo finančnom vyjadrení si obe tieto oblasti vyžadujú približne rovnako veľkú sumu peňazí.
Obmena tradičných telefónov, či už analógových alebo digitálnych, je nevyhnutná preto, že IP telefónia si z hľadiska pripojenia do infraštruktúry vyžaduje úplne nové typy terminálov, keďže tie komunikujú celkom odlišným spôsobom. Pokiaľ ide o modifikáciu samotnej komunikačnej platformy, je situácia o čosi komplikovanejšia. Zmeny, ktoré bude potrebné v infraštruktúre urobiť, závisia od používaného systému, resp. od jeho výrobcu, ako aj od jeho veku. Mnohé systémy boli totiž navrhnuté tak, že ich modernizácia je prakticky vylúčená.

Nezanedbateľnú výhodu majú organizácie, ktoré vybudovali svoje komunikačné systémy na platforme Ericsson MD110, resp. jej nástupcovi Aastra MX-ONE TS, najrozšírenejšej technológii na trhu podnikových komunikácií. Obe totiž umožňujú budúci rozvoj. Ešte Ericsson začal vyvíjať svoju vlajkovú loď pred vyše tridsiatimi rokmi a počas celej tejto doby boli všetky nové verzie systému spätne kompatibilné s tými staršími, čo je unikát, ku ktorému sa nedokázal priblížiť žiaden iný výrobca. Je to aj jeden z hlavných dôvodov, prečo bol a je tento systém taký úspešný.

Inak povedané, zákazník môže využívať väčšinu pôvodných hardvérových komponentov aj po prechode na vyššie verzie systému, čo predstavuje významnú úsporu nákladov, alebo ak chcete ochranu  investícií. Popri tom obmena operačného SW zabezpečí, že je táto platforma zároveň kompatibilná aj smerom do budúcnosti, čiže je navrhnutá s perspektívou ďalšej modernizácie. Napríklad ústredne PBX nainštalované pred päť i viac rokmi možno jednoduchým upgradom dostať do stavu, že budú rovnocenné s najmodernejšími systémami súčasnosti.

Najrozšírenejšia platforma

A nielen to. Komunikačnú infraštruktúru postavenú na platforme Ericsson MD110 (MXOne TS) možno zmodernizovať do takej miery, že bude plne podporovať IP telefóniu, resp. Unified Communications. V praxi to vyzerá tak, že približne pätina systémov veľkých organizácií v súčasnosti nemusí pri prechode na IP telefóniu meniť celú hardvérovú infraštruktúru, ale iba jej časť. Toto číslo približne zodpovedá podielu platformy Ericsson MD110 na celkovom počte inštalovaných firemných komunikačných systémov na trhu.

Zvyšné organizácie sa nevyhnú obmene technologickej platformy, pretože drvivá väčšina výrobcov navrhovala svoje riešenia len na dobu plánovanej životnosti a neuvažovala s ich  ďalším rozvojom. V mnohých prípadoch to bolo dokonca tak, že ak ste chceli urobiť len upgrade na vyššiu verziu,  museli ste vymeniť prakticky celú technologickú bázu, či už išlo o procesorové karty, pamäťové moduly alebo softvérový systém. Ďalej použiteľné boli len koncové zariadenia.

Oproti tomu v systémoch Ericsson MD110 sa prechod na vyššie verzie realizoval výlučne softvérovo. Len ojedinele bolo nutné rozšíriť pamäťovú kapacitu, inak nebolo potrebné meniť žiaden hardvér. Možno to vyznieva ako nekritická chvála jedného konkrétneho riešenia, ale na trhu nie je iný komunikačný systém, ktorý by mal tak koncepčne a dlhodobo spravovanú stratégiu budúcej kompatibility ako práve Ericsson MD110 a jeho nástupcovia. Vďaka tomu mnohé organizácie ešte aj dnes môžu prevádzkovať dvadsať rokov starý komunikačný systém, resp. využívať časť jeho hardvérových komponentov.

Neviditeľná implementácia

Samozrejme, že môžeme polemizovať o tom, k čomu je táto dlhoročná kompatibilita dobrá. Ako prvý argument môže poslúžiť ochrana investícií. Zrejme namietnete, že komunikačné systémy sa účtovne odpisujú sedem rokov a mnoho organizácií po uplynutí tejto doby veľmi rado využije možnosť implementácie nového systému, aby si znížili daňový základ. Osobne preto za oveľa väčší prínos ako ochranu predošlých investícií považujem to, že zamestnanci aj po upgrade systému stále pracujú so známym prostredím, ku ktorému možno pribudlo zopár nových funkcií. Nemusia sa každé dva roky učiť ovládať nový systém.
Najmä pri veľkých infraštruktúrach potom nedochádza len k významným úsporám investícií, ale aj času, personálu a nákladov potrebných na implementáciu a odladenie nového systému. Je to nutné zlo, ktoré dočasne znižuje produktivitu pracovníkov a výkonnosť organizácie. Preto badať evidentnú snahu organizácií čo najviac eliminovať tieto činnosti. Ideálne je, ak sa výmena platformy udeje tak, že si pracovníci ničoho nevšimnú, resp. všimnú si, že už môžu okrem telefonovania druhú stranu aj vidieť alebo jej zo svojho terminálu poslať textovú správu prípadne použiť mobilný telefón ako súčasť ústredne.

Ak to zhrnieme, tak iný pohľad na otázku výmeny, resp. upgradu komunikačného systému bude mať technológ, iný ekonóm a iný používateľ. Aastra MXOne Telephony Systém uspokojí všetkých troch svojou ekonomickosťou, rozsahom služieb s možnosťou virtualizácie a jednoduchosťou používania so širokou ponukou terminálov.

Jaroslav Mandák
Sales Director,  ALISON Slovakia

upgrady-uc

Viac informácií v sekcii – Unified Communications and Collaboration

UC