Manažment podnikového obsahu

Už aj viac ako jedna databáza a jeden dokument a viacej ako dvaja zamestnanci si vyžadujú manažovať podnikové informácie :-) Už ide iba o mieru zmysluplnosti.

Dôverne známe prostredie

Microsoft Windows je najrozšírenejší operačný systém v podnikovom prostredí, preto je jednou z hlavných výhod správy podnikového obsahu postaveného na platforme SharePoint dôverne známe prostredie pre väčšinu používateľov. Microsoft SharePoint je ucelená a flexibilná platforma nástrojov pre podnikovú spoluprácu, prácu s dokumentmi a informáciami, ktorá poskytuje pokročilé nástroje pre správu súvisiacej infraštruktúry.

SharePoint zavádza poriadok. Formuláre, tabuľky, zoznamy, dokumenty, databázy, schôdzky, kalendáre majú pravidlá a svoje miesto.

Správa dokumentov

Úlohou organizácie je zabezpečiť, aby k podnikovým súborom umiestneným lokálne alebo na zdieľaných serveroch mali prístup rôzni pracovníci v rôznom čase. To znamená, že sa musí postarať o to, aby na jednom dokumente mohlo naraz pracovať viacero ľudí. Zároveň je dôležité, aby organizácia mohla sledovať históriu zmien v dokumente a kontrolovať, akým spôsobom sa s ním pracovalo.

Schvaľovanie dokumentov

Dôležitou funkczymiou z hľadiska správy podnikového obsahu je smerovanie dokumentov. SharePoint umožňuje definovať presné postupy, aké sa majú uplatňovať pri jednotlivých typoch dokumentov. Typickým príkladom je schvaľovanie žiadostí o dovolenku. Zasielanie žiadaniek cez e-mail nadriadenému a následne personálnemu oddeleniu je neprehľadné a neefektívne. Na druhej strane systém s jasnými pravidlami umožňuje kontrolovať dodržiavanie predpisov, postupov a termínov. Organizácia má k dispozícii celú históriu, ako proces schvaľovania prebiehal.

Webové lokality

SharePoint poskytuje jednu infraštruktúru pre všetky podnikové webové lokality. Umožňuje tak zdieľať dokumenty medzi kolegami, manažovať projekty s partnermi alebo publikovať informácie pre zákazníkov. Na jednom mieste zhromažďuje dáta z rôznych informačných systémov organizácie, pričom prístup k nim sa riadi podľa oprávnení. Vzhľadom na to, že je služba integrovaná s organizačnou štruktúrou, pri zmene pracovnej pozície sa automaticky mení zdieľaný obsah, ku ktorému má prístupové práva. Veľkým pomocníkom je fulltextové vyhľadávanie, ktoré prináša značnú časovú úsporu.

Vlastné aplikácie

SharePoint umožňuje vytvárať vlastné podnikové riešenia bez použitia kódu. Organizácie tak môžu veľmi flexibilne reagovať na svoje potreby a naprogramovať si napríklad aplikáciu pre riadenie verejného obstarávania. Platforma obsahuje vlastný autentifikačný a autorizačný model, takže organizácia nepotrebuje vytvárať osobitnú aplikáciu s osobitnými prístupovými právami,

ani nanovo programovať niektoré typy komponentov, ako sú formuláre alebo zoznamy objektov. SharePoint má všetko v sebe už zabudované.

Microsoft SharePoint

Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk